1

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) sformułowany został przez firmę The Jokers (zwaną dalej Organizatorem), właściciela marki Killhouse.

2. Ważne definicje stosowane w dalszej części Regulaminu:

 • Drużyna – reprezentacja firmy zgłoszonej do rozgrywanej Ligi Laserowej Killhouse
 • Kapitan drużyny – osoba reprezentująca drużynę; odpowiedzialna m.in. za: przestrzeganie Regulaminu przez swoją drużynę, przekazywanie informacji o terminach i godzinach rozgrywek oraz wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa w rozgrywkach wszystkim zawodnikom swojej Drużyny.
 • Sędzia – osoba odpowiedzialna za przeszkolenie zawodników z zasad gry, korzystania z replik laserowych i BHP, czuwanie nad przebiegiem gry, potwierdzenie wyniku, rozstrzyganie sporów.
 • Organizator – firma The Jokers Piotr Gozdalik ul. Wojnicka 2, 03-771 Warszawa, NIP 526-256-56-90
 • Gra – rywalizacja dwóch drużyn na hali Killhouse składająca się z trzech rund, z których każda trwa 15 minut
 • Protokół gry – dokument sporządzany podczas każdej gry przez Sędziego; jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie się gry i stwierdzającym prawidłowość wyniku oraz statystyk.
 • Regulamin – dokument zawierający zasady i przepisy obowiązujące w Lidze Laserowej Killhouse; jego akceptacja wyrażona podpisem Kapitana Drużyny jest warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach.
 • Walkower – przyznanie zwycięstwa drużynie z powodu niestawienia się przeciwnika lub jego wycofania z zawodów.
 • Frag – uzyskanie ilości trafień przez zawodnika, blokująca jego broń i eliminująca go z rozgrywki, wymuszająca udanie się do punktu odrodzeń
1. W Lidze Laserowej Killhouse może brać udział każda firma działająca na terenie Polski, która zgłosi drużynę zatrudnionych w firmie.
2. W celu zgłoszenia Drużyny do Ligi Laserowej Killhouse wypełnić formularz rejestracyjny na stronie ligakillhouse.pl/rejestracja, a następnie dokonać wpłaty na konto Organizatora. Wysokość kwoty do zapłaty oraz numer konta podane są na karcie zgłoszeniowej.
3. Kapitan Drużyny zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi imienną listę zawodników reprezentujących firmę w grze. Skład drużyny na grę wynosi minimum 4 osoby.
4. W jednym momencie na polu gry może przebywać maksymalnie 12 zawodników (dwie drużyny liczące po 6-ciu graczy)
5. Maksymalna ilość osób dopuszczonych do gry w drużynie na jedną grę to 10 osób (6 osób na polu gry i 4 osoby w rezerwie)
6. Zmiany na graczy rezerwowych mogą być wykonywane wyłącznie w przerwach.
7. Jeśli drużyna stawi się w składzie mniejszym niż 4 zawodników, lub w ogóle się nie stawi, liczone będzie to jako walkower dla drużyny przeciwnej.
8. Weryfikację zawodników i ich przygotowanie do gry przeprowadza Sędzia
1. Miejscem gry jest hala Killhouse przy ulicy Wojnickiej 2 w Warszawie
2. Rozgrywki Ligi Laserowej Killhouse podzielone są na sezony. W lidzie bierze udział maksymalnie 10 drużyn, każdy sezon składa się 44 gier (po 9 gier dla każdej drużyny)
3. Harmonogram gier ustala Organizator. Drużyna raz w sezonie ma prawo zgłosić wniosek o przełożenie gry. Wniosek musi być zgłoszony, najpóźniej na dziesięć dni przed pierwotnym terminem gry. Wnioski złożone na mniej niż dziesięć dni przed terminem spotkania będą rozpatrywane w przypadku zapłaty kary umownej 300 zł netto. O przełożeniu gry decyduje Organizator.
4. Podana w harmonogramie godzina oznacza wejście drużyn na pole gry i początek rozgrzewki oraz szkolenia.
5. Grę prowadzi jeden sędzia. Jego decyzje są niepodważalne.
6. Kapitan drużyny po grze ma prawo zgłosić sędziemu zażalenia dotyczące bieżącego spotkania (rozegranej gry).
7. Dla trzech najlepszy drużyn w sezonie przewidziane są nagrody.
8. Rozdane zostaną również nagrody indywidualne za:

 • uzyskanie największej liczby trafień
 • uzyskanie największej liczby “fragów”
 • uzyskanie najmniejszej liczby odrodzeń
 • największą skuteczność
1. W jednej grze spotykają się dwie drużyny. Gra składa się z 3 rozgrywek trwających, każda po 15 min
2. Na początku gry przeprowadzana jest 10-cio minutowa rozgrzewka
3. Gry prowadzone są według scenariusza Death-Match
4. W sezonie każda drużyna rozgrywa 9 gier (prawie 7 godzin gry na polu)
5. Gramy w systemie “Każdy z każdym”
6. Sezon trwa 3 miesiące (organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia sezonu do 4 miesięcy)
7. Gry odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach 18-21 (organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dnia gier powiadamając Kapitana Drużyny nie później niż 3 dni przed grą)
8. W Lidze Laserowej Killhouse stosujemy następujący system punktacji na podstawie wyników uzyskanych w rozgrywkach:

 • 3:0 drużyna zwycięska dostaje 3 punkty
 • 2:1 drużyna zwycięska dostaje 2 punkty
 • drużyna przegrana dostaje 1 punkt
 • W przypadku niestawienia się Drużyny w wyznaczonym przez Organizatora terminie wynik gry zwerifikowany zostanie jako Walkower a Drużyna która nie stawi się na grze otrzymuje -1 punkt
 • W przypadku niestawienia się obu Drużyn w wyznaczonym przez Organizatora terminie, wynik gry zweryfikowany zostanie jako obustronny Walkower: obie drużyny otrzymują -1 punkt.

9. Pod koniec sezonu zostanie rozegrany finał pomiędzy czterema najlepszymi w sezonie drużynami.

 • Między 4 i 3 drużyną o 3 miejsce w sezonie
 • Między 2 i 1 drużyna o 1 miejsce w sezonie
1. Integracja zespołu reprezentującego firmę
2. Motywacja do osiągania celów wspólnie działając w grupie.
3. Wzmocnienie kreatywnego myślenia.
4. Szerzenie kultury fizycznej
5. Nauka podstaw taktyki bojowej w terenie zurbanizowany.
1. Zgłoszenia do Ligi Laserowej Killhouse przyjmuje Organizator na podstawie wypełnionego formularza rejestracji.
2. Udział w :Lidze Laserowej Killhouse jest płatny: 3000 PLN netto za każdy sezon rozgrywek.
3. Członkowie drużyny dostają 20% zniżki na gry na laserach i ceny przedpłatowe na resztę ofert Killhouse.
4. Każdy uczestnik przystępujący do Ligi Laserowej Killhouse wyraża zgodę na przestrzeganie zasad określonych w regulaminie Laser Tag. Akceptacja regulaminu przez wszystkich członków drużyny wyrażona jest podpisem każdego członka drużyny oraz rejestracją w biurze organizatora na ul. Wojnickiej 2
5. W przypadku niestosowania się do Regulaminu Organizator ma prawo do weryfikacji wyniku gry, przyznania punktów ujemnych bądź dyskwalifikacji zawodnika lub Drużyny
6. Reprezentanci firm przed przystąpieniem do gry powinni być w dobrej kondycji fizycznej. Za wypadki w czasie gry Organizator nie ponosi konsekwencji prawnych. Odpowiedzialność spada na zawodników.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w miejscu rozgrywania meczów.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach w formie pisemnej zobowiązany jest poinformować Kapitanów Drużyn.
9. Kwestie nieuwzględnione w Regulaminie reguluje Organizator

kontakt z ekipą Killhouse

Custom Image

Hala – Killhouse
ul. Wojnicka 2, Warszawa
killhouse@killhouse.pl
+48 667 063 374
(w wypadku nieodbierania,
prosimy dzwonić na poniższe numery z listy)

Dawid Jaźwiński – JOKER
+48 881 788 846
joker@killhouse.pl
kontakt@ligakillhouse.pl

Piotr Kędziora – ŻOŁNIERZ
+48 790 333 952
piotr@ecombat.pl
zolnierz@killhouse.pl

Piotr Gozdalik – GOZDAL
+48 692 784 977
piotr@killhouse.pl

Zapraszamy na przedsmak Ligi Killhouse
Koszt uczestnictwa w turnieju to tylko 120 PLN,
w ramach których każda drużyna otrzymuje:
-10% zniżki na udział w lidze, co sprawia,
iż udział w turnieju mają Państwo "wliczony" w ligę
- pakiet startowy zawierający kupony promocyjne
od naszych partnerów
- możliwość zdobycia nagród
- możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji